The Philippines’ [Real] Education System

Mag umpisa tayo kay Ginoong Thomas Edison. Ayon sa mga libro na “nabasa” natin noong elementary at highschool pa tayo, si Thomas Edison “daw” ang umimbento ng bumbilya. Sa kanya nakatuon ang atensyon natin sa mga pagkakataong uhaw tayo sa kaalaman kung sino ang nakagawa ng napakalaking kontribusyon sa larangan ng teknolohiya. Oo. Maaaring si […]